"Καταστατικό του Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων"


Ίδρυση-Επωνυμία – Έδρα
Άρθρο 1ον
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με έδρα την Αθήνα (Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β)

Σκοποί
Άρθρο 2ον
Σκοπός του Σωματείου είναι η συνένωση πάντων των υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων ανά τη Χώρα σε ενιαία οργάνωση προς κοινή ενέργεια για τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων αυτών.

Μέσα
Άρθρο 3ον
Την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών το Σωματείο επιδιώκει
Α) Με τη ανάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνείδησης και κατάδειξης σ’ αυτούς των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου τους. 

Β) Με την συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου και την ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών αυτού αλλά και με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της Χώρας.

Γ) Με την μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών μέσω ομιλιών, διαλέξεων και παντός άλλου πρόσφορου μέσου.

Δ) Με την πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Ε) Με τη διεκδίκηση , κατοχύρωση και υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθερίων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζομένων.

ΣΤ) Με την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα.

Ζ) Με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ελεύθερες διαπραγματεύσεις. 

Η) Με την συνεργασία με τα όργανα της πολιτείας και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θ) Με την υλική και ηθική συμπαράσταση των μελών της που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Ι) Με τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται από το ΔΣ του συνδέσμου σαν πρόσφορο για την πραγματοποίηση των σκοπών.


Εκπροσώπηση του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
Άρθρο 4ον
Το Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο) με απόφαση της Γ.Σ. και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποχωρήσει.
Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σωματείο συμμετέχει με τους εκλεγμένους αντίστοιχα αντιπροσώπους του.
Το σωματείο εκπροσωπείται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διά μέσου μόνο μίας μόνο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εφόσον συμμετέχει σε δύο δευτεροβάθμιες που επιλέγει η ΓΣ στην ίδια συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή αντιπροσώπων.
Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κωλυομένου δε αυτού από τον Αντιπρόεδρο.

Μέλη
Άρθρο 5ον
Μέλη εγγράφονται όλοι οι ανά τη Χώρα υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στο Σωματείο μετά από αίτηση που υποβάλλει στο ΔΣ.
Το ΔΣ υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του.
Εάν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιηθεί απόφαση του ΔΣ, για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του στον αιτούντα , αυτός έχει δικαίωμα , ανεξάρτητα από την δυνατότητα δικαστικής προσφυγής , να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά . Η προσφυγή στην ΓΣ δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του ΔΣ , μέχρι την ανάκληση της από την ΓΣ ή από το Δικαστήριο.
Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου εργοδότες και τα μέλη των διοικήσεων των νομικών προσώπων των εργοδοτών εκτός αν μετέχουν στην διοίκηση ως εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Υποχρεώσεις των μελών
Άρθρο 6ον
Τα μέλη υποχρεούνται :
Α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
Β) Να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και δράση του Σωματείου, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Σωματείου
Γ) Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελευθέρα τις γνώμες τους.

Δικαιώματα των μελών
Άρθρο 7ον
Τα μέλη του Σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα και δικαιούνται εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει :
Α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις , να εκλέγουν τη Διοίκηση, τα λοιπά όργανα του Σωματείου, τους αντιπροσώπους για τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα καθώς και να εκλέγονται σε αυτά.
Β) Να αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωση τους που απευθύνεται στη Διοίκηση αφού προηγουμένως καταβάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες μηνιαίες συνδρομές. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Γ) Να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα όργανα του Σωματείου για θέματα που τους ενδιαφέρουν και έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου καθώς και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών και των βιβλίων που τηρεί το Σωματείο (με έξοδα τους ), εφόσον έχουν έννομο συμφέρον.
Δ) Να ζητούν να έχουν τη συμπαράσταση του Σωματείου για την επίλυση των αιτημάτων τους
Ε) Να ελέγχουν και να ασκούν κριτική στη ΓΣ καθώς και να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις στο ΔΣ.

Πειθαρχικές Ποινές
Άρθρο 8ον
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της προφορικής ή έγγραφης επίπληξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Όταν το μέλος δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου ή επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου ή στις Συνελεύσεις .
Β) Όταν παραβαίνει τις εκ της συλλογικής συμβάσεως εργασίας αναληφθείσες από το Σωματείο ή την Ένωση υποχρεώσεις.
Γ) Όταν ενεργεί πράξεις οι οποίες προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ως μέλους του Σωματείου , επιδεικνύει αντισωματειακή, αντισυναδελφική ή αντισυδικαλιστική συμπεριφορά ή αναπτύσσει δράση και έχει προβεί σε πράξεις που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα δικαίου και ανθρωπισμού.
2. Η γενική Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού.
3.Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται πάντοτε μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους που διώκεται πειθαρχικά.
4. Η επιβολή των παραπάνω ποινών είναι δυνητική.

Διαγραφή μελών
Άρθρο 9ον
1.Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται από το Σωματείο και για τους ακόλουθους λόγους :
Α) Αν καθυστερούν τη συνδρομή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και δεν θέλουν να τακτοποιήσουν αυτές μέσα σε δέκα ημέρες από την πρόσκληση τους από τον Ταμία.
Β) Αν παραβαίνουν το καταστατικό , απειθαρχούν στις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν το σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου, ενεργούν με τρόπο αντιεπαγγελματικό και αντισυναδελφικό και αναπτύσσουν συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Γ) Αν χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας δεν πήραν μέρος στις τελευταίες δύο κατά σειρά εκλογές.
Δ) Αν απέβαλαν την ιδιότητα του εργαζομένου βάσει του οποίου κατέστησαν μέλη του Σωματείου ή άλλαξαν κλάδο απασχόλησης.
Ε) Αν απέκτησαν πρόσκαιρα ή μόνιμα την εργοδοτική ιδιότητα. 
ΣΤ) Αν συνταξιοδοτηθούν οριστικά.
Ζ) Αν τιμωρήθηκαν επανηλλειμένα με άλλες πειθαρχικές ποινές.

2. Τη διαγραφή του μέλους αποφασίζει η Διοίκηση του σωματείου , αφού γνωστοποιήσει πρώτα με συστημένη επιστολή στο μέλος 30 ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση, τους λόγους διαγραφής του με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση που το μέλος αν και αποδεδειγμένα κλήθηκε ,δεν προσέλθει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το ΔΣ προχωρεί στη λήψη απόφασης.

3. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου με έγγραφο του μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή του διαγραμμένου μέλους στην πρώτη ΓΣ σαν πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το διαγραμμένο μέλος καλείται να παρασταθεί σ’ αυτή τη ΓΣ και να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του. Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωμα του μέλους να προσφύγει στο δικαστήριο.

4.Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το μητρώο του Σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των συνδρομών τους.
Βιβλία Σωματείου

Άρθρο 10ον
Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :
• Μητρώου μελών
• Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
• Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
• Εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής
• Ταμείου
• Περιουσίας
• Πρωτόκολλο εισερχομένων –εξερχομένων εγγράφων
Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν τη χρησιμοποίηση τους.

Πόροι του Σωματείου
Άρθρο 11ον
Οι πόροι του Σωματείου είναι :
Α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών των οποίων το ύψος ορίζεται σε 10 Ευρώ. 
Β) η μηνιαία συνδρομή η οποία ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ και το ποσό αυτό αυξομειώνεται με απόφαση της ΓΣ.
Γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου ( τόκοι –πρόσοδοι).
Δ) Τα έσοδα από τυχόν δωρεές , κληρονομιές, κληροδοσίες ,όπως και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο ταμείο του Σωματείου. Οι κάθε είδους δωρεές και επιχορηγήσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε επώνυμα.
Ε) Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από την Εργατική Εστία και άλλους οργανισμούς
ΣΤ) Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση ΔΣ και φέρονται για έγκριση στη ΓΣ.

Όργανα του Σωματείου
Άρθρο 12ον
Όργανα του Σωματείου είναι :
• Η Γενική Συνέλευση
• Το Διοικητικό Συμβούλιο
• Η Ελεγκτική Επιτροπή
• Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13ον
Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, του οποίου η θητεία είναι τριετής.
Το ΔΣ έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το σωματείο με βάση το νόμο και το παρόν καταστατικό , διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου , εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων συγκαλεί με απόφαση του αυτές και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών , υπογράφει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων των μελών του ΔΣ, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία μέσω του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία μέσω του ταμία και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
Το επταμελές ΔΣ έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη , από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού, κατ’ αναλογία της δυνάμεως τους ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου τους κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση κενώσεως έδρας αυτή καλύπτεται από τον αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού και σε περίπτωση υπάρξεως ενιαίου ψηφοδελτίου από τον πρώτο αναπληρωματικό. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος αυτού του συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου διενεργούνται το ταχύτερο δυνατό συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για το υπόλοιπο μέχρι λήξεως της θητείας χρόνο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη συγκροτούν απαρτία. Μέχρι τη διεξαγωγή συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το ΔΣ λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία.
Το νεοεκλεγέν ΔΣ συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση σε οκτώ ημέρες από τη λήξη των εκλογών και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Αναπλ Γ. Γραμματέα και τον Ταμία. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του ΔΣ συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, του πλειψηφίσαντος συμβούλου. Προεδρεύει σε αυτή ο σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ή ο πλειοψηφήσας σύμβουλος σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου.
Μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται με κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο ΔΣ και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, υπογράφοντας σχετικά πρακτικά παραλαβής και παράδοσης. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού ΔΣ.
Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα , έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρείς σύμβουλοι αναφέροντες και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε μία εβδομάδα, εκτός εάν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα. Οι τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος αυτού .Στις προσκλήσεις που γνωστοποιούνται 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα, αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας των μελών του συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
Μέλος του ΔΣ που παραιτήθηκε ή που απουσίασε αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 συνεχείς συνεδριάσεις , εκπίπτει του αξιώματος και αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, με απόφαση του ΔΣ που καταγράφεται στα πρακτικά.
Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς από το νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
Η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος δεν είναι διπλή. Θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση αφού διαβαστούν, στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου μπορεί να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση που καθαιρεθεί ολόκληρο το ΔΣ ή τόσοι Σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία, για τις συνεδριάσεις του ΔΣ, στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη νέου ΔΣ ή για συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο περί αρχαιρεσιών.

Καθήκοντα Προέδρου
Άρθρο 14ον
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και απέναντι σε τρίτους. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει με τη βοήθεια του Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη Διοίκηση. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών. Συντάσσει τον απολογισμό του ΔΣ. Μετά από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Άρθρο 15ον
Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται μόνιμα ο αντιπρόεδρος αποφασίζουν για την αναπλήρωση του τα παρόντα μέλη του ΔΣ. Ο Αντιπρόεδρος βοηθεί τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Άρθρο 16ον
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα, ευθύνεται για τη σύνταξη του των πρακτικών του ΔΣ, διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία , επιβλέπει την τήρηση του Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν.
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του ΔΣ.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Άρθρο 17ον
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει προσωρινά ο τελευταίος σε όλα του τα καθήκοντα και γενικά βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του . Σε περίπτωση μονίμου κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αποφασίζει για την αναπλήρωση του το ΔΣ. 


Καθήκοντα Ταμία
Άρθρο 18ον
Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδοντας διπλότυπες και τριπλότυπες αποδείξεις βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία.
Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα του Σωματείου.
Καμία πληρωμή δε μπορεί να διενεργηθεί χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Φυλάσσει την περιουσία του Σωματείου και δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του περισσότερα από 1000 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα ή άλλη Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Συμβουλίου. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα, το οποίο συνοδεύεται και από σχετικό απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποβάλλει στο ΔΣ κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί από το ΔΣ, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου. Επίσης, οφείλει εντός τριμήνου να συντάξει τον ισολογισμό της διαχείρισης του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο ΔΣ και τη ΓΣ, η οποία και αποφασίζει τελικά.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο εισπράξεων-πληρωμών καθώς και περιουσίας .Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων αυτών καθώς και προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή κάθε ανωμαλία κατά την διάρκεια της διαχείρισης του ταμείου από εκείνον.
Ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
Τον Ταμία εφόσον απουσιάζει, αναπληρώνεται από κάποιο από τα μέλη του ΔΣ.

Βοηθητικές Επιτροπές
Άρθρο 19ον
Το ΔΣ μετά από πρωτοβουλία του ή μετά από αίτηση των μελών του σωματείου δημιουργεί βοηθητικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και δρουν πλάι στο ΔΣ σαν βοηθητικά όργανα. Σ’αυτές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του Σωματείου που προτίθεται να βοηθήσει με τον προβληματισμό και την πρακτική δουλειά. Το ΔΣ καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των βοηθητικών επιτροπών.

Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 20ον
Η Γενική Συνέλευση του σωματείου, ταυτόχρονα με την εκλογή του ΔΣ, με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για τον ίδιο χρόνο, εκλέγει την Ελεγκτική Επιτροπή , που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Η Ε.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της , εκλέγει μεταξύ των μελών της , Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της.
Η ΕΕ εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του ΔΣ και ιδιαίτερα του Ταμία και ελέγχει τη νομιμότητά τους και όχι τη σκοπιμότητα τους . Ερευνά αν οι πληρωμές και οι πράξεις έγιναν κανονικά και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά .Στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στη Γενική Συνέλευση. Δικαιούται να εξετάζει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπο ταμείου.
Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους , συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του ΔΣ που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της ΕΕ στην ΓΣ.
Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στην ΓΣ και οι συνεδριάσεις της.
Η ΕΕ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο , πριν τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.
Η ΕΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει έκτακτο ΔΣ για θέματα της αρμοδιότητας της .

Συνέλευση των Μελών
Άρθρο 21ον
1.Η συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο και κυρίαρχο σώμα , αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο , κάνει τροποποιήσεις στο καταστατικό, να ελέγχει την Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Σωματείου κατά τους όρους του Καταστατικού, να εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό του, να ελέγχει την κεντρική Διοίκηση και τις αποφάσεις της και να παύει τα μέλη των οργάνων του Σωματείου.
Είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου κατά το νόμο ή κατά το Καταστατικό και μπορεί να ρυθμίζει με τις αποφάσεις της κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Καθορίζει με τις αποφάσεις της τη γενική πορεία και τις κατευθύνσεις του Σωματείου. Συγκροτείται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
2.Τακτική Συνέλευση γίνεται μία φορά τον χρόνο και μέσα το πολύ σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά την οποία τίθεται υπό έγκριση και τον έλεγχο των μελών :
Α) ο Διοικητικός απολογισμός του ΔΣ .
Β) ο Οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός του επομένου.
Γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και
Δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το ΔΣ.
Στο τέλος η Συνέλευση κλείνει με την μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών.
3.Η έκτακτη συνέλευση γίνεται όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ, όπου αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που το ΔΣ αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.
4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών ΓΣ γνωστοποιούνται στα μέλη του σωματείου με τοιχοκολλήσεις ανακοινώσεων στα γραφεία του Σωματείου και γενικά στους χώρους δουλειάς και κάθε άλλο πρόσφορα μέσο, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα εφόσον πρόκειται για τακτική Συνέλευση και πέντε ημέρες νωρίτερα εφόσον πρόκειται για έκτακτη. Η συμμετοχή στις ΓΣ και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντα αυτοπρόσωπα, αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου.
5.Τις εργασίες της ΓΣ διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση των χεριών κατά την έναρξή της , αμέσως μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτή ο απαιτούμενος αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών ο οποίος ορίζεται ως εξής:
Α) Κατά την πρώτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/3 του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν πληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησης οποιασδήποτε ΓΣ.
Β) Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ΓΣ ορίζεται νέα με τα ίδια θέματα μετά την παρέλευση τριών το λιγότερο ημερών και εντός το πολύ δέκα ημερών. Κατά τη δεύτερη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το ¼ του όλου αριθμού των ως άνω μελών.
Γ) Εάν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη συνέλευση καλείται τρίτη εντός οκτώ ημερών . Κατά την τρίτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον των αυτών μελών.
Δ) Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στην τρίτη Συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί άλλη για το ίδιο θέμα πριν την παρέλευση ενός μήνα η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά στην απαιτούμενη απαρτία.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην των αρχαιρεσιών, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών .
7. Κάθε ψηφοφορία στη ΓΣ που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε άλλου συλλογικού οργάνου, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, συγχώνευση και ίδρυση δευτεροβάθμιας οργάνωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, είναι έγκυρη εφόσον λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ ωστόσο διά βοής.

Εφορευτική Επιτροπή
Άρθρο 22ον
1. Στη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου και αντιπροσώπων , εκλέγεται με ανάταση χειρός τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη , για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες οργανώσεις.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι Πρόεδρος, χωρίς δικαίωμα διπλής ψήφου, αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την εκλογή της.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται αμέσως μετά την εκλογή της να διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής κλπ οργάνων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει με ανακοίνωση του την ημερομηνία των αρχαιρεσιών 25 ημέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση τους , τον τόπο και τη χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών καθώς και την ημέρα μέχρι την οποία πρέπει να υποβάλλουν γι’ αυτό οι επιθυμούντες υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, αντιπροσώπους για τις ενώσεις κλπ., η οποία πρέπει να λήγει 5 ημέρες τουλάχιστον προ των εκλογών.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων από πίνακα τον οποίο αναρτά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προ 24ων ωρών , τουλάχιστον προ των αρχαιρεσιών για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις .

Ψηφοφορία
Άρθρο 23ον
1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και εν συνεχεία αφού αναλάβει τα καθήκοντα της τοποθετεί στην τράπεζα την κάλπη, η οποία και σφραγίζεται. Κατόπιν διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, ανά ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν αφού υποδείξει και επεξηγήσει συγχρόνως τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται μετά την εξακρίβωση των στοιχείων του και του γενομένου ελέγχου στο μητρώο των μελών, για το έαν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη, αφού προηγουμένως αναγραφεί στο τηρούμενο για αυτό το σκοπό ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων, το ονοματεπώνυμο του.
2. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι και την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, μπορεί να παρευρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.
3. Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν και εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις .
4. Η εκλογή όλων των οργάνων του σωματείου γίνεται με το σύστημα απλής αναλογικής , εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός. Σε αντίθετη περίπτωση, λόγω ενιαίου ψηφοδελτίου η εκλογή γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα κατά σειρά επιτυχίας
5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη και αν ο αριθμός δεν συμπίπτει με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν , απορρίπτεται αντίστοιχος αριθμός φακέλων προτού ανοιχθούν. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο καθώς ανοίγονται οι φάκελοι.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει πρακτικό με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών και τους ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος. 
7. Ανακηρύσσει τους 7 πρώτους επιτυχόντες ως μέλη της Διοίκησης. Κατατάσσει 4 επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας σε περίπτωση αντικατάστασης αποχωρήσαντος ή εκλιπόντος μέλους του ΔΣ.
Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις πρώτους από τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή ως επιτυχόντες και τους δύο επόμενους ως αναπληρωματικούς και τέλος ανακηρύσσει τους επιτυχόντες αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια οργάνωση.

Αντιπρόσωποι στις Ενώσεις
Άρθρο 24ο
Η Συνέλευση εκλέγει ομοίως με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν οι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού σε συνδυασμό με το καταστατικό των δευτεροβάθμιων οργανώσεων .

Απεργία
Άρθρο 25ον
Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από το σωματείο ως μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της επαγγελματικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστον ώρες πριν τη πραγματοποίηση της.
Η απεργία στο σωματείο κηρύσσεται με απόφαση της ΓΣ. Για ολιγόωρες στάσεις εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί απόφαση του ΔΣ. Στις περιπτώσεις που η απόφαση για την απεργία ή στάση εργασίας λαμβάνονται από τη ΓΣ , αυτή καθορίζει τις μορφές και τη χρονική διάρκεια άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων και αυτή μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικά το ΔΣ για την υλοποίηση με δική του απόφαση.
Η απεργία δεν μπορεί να αφορά αιτήματα διάφορα από εκείνα που γνωστοποιήθηκαν.

Προστασία Συνδικαλιστικών Στελεχών
Άρθρο 26ον
Η σειρά των συνδικαλιστικών στελεχών που προστατεύονται σύμφωνα με τον αριθμό που προβλέπει ο νόμος είναι η παρακάτω :
1. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος. Γεν. Γραμματέας, Αναπληρωματικός Γ.Γ., Ταμίας. 
2. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και οι αναπληρωματικοί , σύμφωνα με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν στις αρχαιρεσίες κατ’ αναλογία των συνδυασμών ή κατά σειρά ψήφων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Τροποποίηση Καταστατικού –Διάλυση Σωματείου
Άρθρο 27ον
Τροποποίηση καταστατικού γίνεται μετά από εισήγηση της Διοικήσεως
την οποία εγκρίνει η ΓΣ που βρίσκεται σε απαρτία με το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών . Για την μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται συμφωνία όλων των ταμειακώς εντάξει μελών. Η συμφωνία αυτών που απουσιάζουν μπορεί να γίνει εγγράφως.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας μπορεί να διαλυθεί το σωματείο. Σε αυτή τη περίπτωση η περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασίσει η ΓΣ, ουδέποτε όμως μεταξύ των μελών του.

Σφραγίδα
Άρθρο 28ον
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του.

Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 29ον
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από το ΔΣ και τη ΓΣ σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και του νόμου 1264/82.


Άρθρο 30ον
Το παρόν καταστατικό που περιέχει 30 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν σήμερα από την ΓΣ, που συγκλήθηκε, για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών .


Αθήνα, 5 Μαΐου 2008


Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας


Ελένη Λούκου       Γ. Παπαχριστόπουλος

Πρόσθετες πληροφορίες