ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

Στην Αθήνα σήμερα 16 Ιουνίου 2004, οι συμβαλλόμενοι, 1) Χρήστος Χριστόπουλος και Ηρακλής Μαθιόπουλος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας Αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 21/5/2004 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 23/4/2004 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους και εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002


Στην Αθήνα σήμερα 20η Μαΐου 2002 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Αριστείδης Κορναράκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Δημήτριος Δέδες, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 24.4.2002 Απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 15.5.2002 Απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Πρόσθετες πληροφορίες