ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002


Στην Αθήνα σήμερα 20η Μαΐου 2002 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Αριστείδης Κορναράκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Δημήτριος Δέδες, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 24.4.2002 Απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 15.5.2002 Απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000


Στην Αθήνα σήμερα 31 Μαρτίου 2000 οι συμβαλλόμενοι 1) Αναστάσιος-Ευάγγελος

Μητσόπουλος και Αριστείδης Κορναράκης Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας

αντίστοιχα της «Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη

Λούκου και Δημήτριος Δέδες Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του

«Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα

εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας

(άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 28.3.2000 απόφαση του

Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 6/3/2000 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους

ακόλουθους όρους και εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων

Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998

Πρόσθετες πληροφορίες