ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/31.5.2006)

Στην Αθήνα σήμερα, 29.5.2006, οι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος Χριστόπουλος και Παγώνα Δημητρέλου, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης ΄Αμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2. Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων ΄Αμισθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή Σ.Σ.Ε. (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 1876/1990), οι μεν πρώτοι με την από 12.5.2006 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 10.4.2006 απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των άμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

Στην Αθήνα σήμερα 16 Ιουνίου 2004, οι συμβαλλόμενοι, 1) Χρήστος Χριστόπουλος και Ηρακλής Μαθιόπουλος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας Αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 21/5/2004 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 23/4/2004 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους και εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

Πρόσθετες πληροφορίες