Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Π.Κ. 43/25-6-08

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2008 οι συμβαλλόμενοι 1) Παγώνα Δημητρέλου και Χρήστος Δημητρίου - Δημητριάδης, Γενική Γραμματέας και Μέλος αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90),

Διαβάστε περισσότερα: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/31.5.2006)

Στην Αθήνα σήμερα, 29.5.2006, οι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος Χριστόπουλος και Παγώνα Δημητρέλου, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης ΄Αμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2. Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων ΄Αμισθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή Σ.Σ.Ε. (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 1876/1990), οι μεν πρώτοι με την από 12.5.2006 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 10.4.2006 απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των άμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

Πρόσθετες πληροφορίες