ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1991


Στην Αθήνα σήμερα στις 15 Απρίλη 1991 οι συμβαλλόμενοι: 1) Ανδρέας Στήνιος και Γιώργος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με την απόφαση της 15.2.1991 του Δ.Σ., που στηρίζεται στην απόφαση της 16.12.1990 της Γενικής Συνέλευσης, οι δε δεύτεροι με την απόφαση της 18.3.1991 του Δ.Σ., που στηρίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. της 3.11.1990 συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1991

Συλλογική σύμβαση εργασίας 1990


Στην Αθήνα, σήμερα στις 8 Ιουνίου 1990 οι συμβαλλόμενοι :


1) Ανδρέας Στήνιος και Γιώργος Κωνσταντίνου Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέαςαντίστοιχα της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος”

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1990

Πρόσθετες πληροφορίες