ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 1996
Διευκρίνηση όρωνΙσχύουσας Συλλογικής Σύμβασης ΕργασίαςΣτην Αθήνα σήμερα 31η Δεκεμβρίου 1996 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με απόφαση της 25.5.1996 (αρ. πρακτικού 64) του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 5.2.1996 απόφαση του Δ.Σ., διευκρινίζουν την από 5ης Ιουνίου 1996 υπογραφείσα συλλογική σύμβαση εργασίας και ειδικότερα το άρθρο 2, περίπτωση Β, εδάφιο α αυτής το οποίο επαναδιατυπώνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 1996

Στην Αθήνα σήμερα 5η Ιουνίου 1996 οι συμβαλλόμενοι:1) Αναστάσιος - Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 ν.1876/9Ο) οι μεν πρώτοι, με την απόφαση της 25.5.1996 (αρ. πρακτικού 64) του Δ.Σ. οι δε δεύτεροι με την από 5.2.1996 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Συλλογική σύμβαση εργασίας 1994

Πρόσθετες πληροφορίες