ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998


Στην Αθήνα σήμερα 15η Ιουλίου 1998 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Αρης Κορναράκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με απόφαση της 15.6.98 (αρ. πρακτικού του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από ….. απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 1996
Διευκρίνηση όρωνΙσχύουσας Συλλογικής Σύμβασης ΕργασίαςΣτην Αθήνα σήμερα 31η Δεκεμβρίου 1996 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με απόφαση της 25.5.1996 (αρ. πρακτικού 64) του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 5.2.1996 απόφαση του Δ.Σ., διευκρινίζουν την από 5ης Ιουνίου 1996 υπογραφείσα συλλογική σύμβαση εργασίας και ειδικότερα το άρθρο 2, περίπτωση Β, εδάφιο α αυτής το οποίο επαναδιατυπώνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 1996

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996

Πρόσθετες πληροφορίες