ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000


Στην Αθήνα σήμερα 31 Μαρτίου 2000 οι συμβαλλόμενοι 1) Αναστάσιος-Ευάγγελος

Μητσόπουλος και Αριστείδης Κορναράκης Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας

αντίστοιχα της «Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη

Λούκου και Δημήτριος Δέδες Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του

«Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα

εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας

(άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 28.3.2000 απόφαση του

Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 6/3/2000 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους

ακόλουθους όρους και εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων

Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998


Στην Αθήνα σήμερα 15η Ιουλίου 1998 οι συμβαλλόμενοι: 1) Αναστάσιος – Ευάγγελος Μητσόπουλος και Αρης Κορναράκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με απόφαση της 15.6.98 (αρ. πρακτικού του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από ….. απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 1996

Πρόσθετες πληροφορίες