Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων, είναι πρωτοβάθμια
οργάνωση του Συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, από την οποία εκπροσωπούνται όλοι οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της Ελλάδας, όπως επίσης και των Κτηματολογικών Γραφείων. 

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε, το 1974, το 2007 με την αλλαγή του Καταστατικού, μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Σύνδεσμο Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Το 2007 μετά τις εμμισθοποιήσεις 17 Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων πραγματοποιήθηκε η τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου ώστε να καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους των νέων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων.

 

Πρόσθετες πληροφορίες